รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและงบกลางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันนี้ (25 พ.ค.2566) เวลา 14.30 น. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ โรงเรียนคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง และ จุดโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 20,665,500 บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ  สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 12,543,900 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีความมั่นใจว่าทุกโครงการจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          สำหรับจุดที่คณะของรองเลธาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามดูพื้นที่จริง ได้แก่ โรงเรียนคำม่วง ซึ่งได้รับงบประมาณเป็นงบกลาง จำนวน 334,900 บาท เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกผัก (Smart Farm) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเบเกอรี่ และธุรกิจร้านกาแฟ โดยจัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  และติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ชนิดรถยนต์ผ่านได้ บ้านนาบอน หมู่ที่ 1  ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง ได้รับงบประมาณปี 2565 จำนวน 1,450,000 บาท ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรรวมพื้นที่ 1,427 ไร่ ครอบคลุมประชากร 211 ครัวเรือน

......................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar