จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ได้ร้อยละ 40

          วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) ที่วัดป่าโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูจันทรธรรมานุวัตร, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และในปี พ.ศ.2566 ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลหลุบ จึงจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญของชาติ      และประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ตลอดทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจากพระครูโสตถิธรรมโสภณ ดร. เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ (ธ)เจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง เทศบาลตำบลหลุบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง ตำบลหลุบ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณวัดป่าโคกกลาง เนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ 1 งาน กล้าไม้ที่ปลูกมีจำนวน 700 ต้น ได้แก่ ยางนา แตะเคียนทอง และประดู่

          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้รวมพื้นที่ 5 ไร่ 1 งานเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 10  จังหวัดกาฬสินธุ์พยายามเพิ่มพื้นที่ให้ได้ ร้อยละ40  เพราะฉะนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์จะดำเนินปลูกป่าในทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่สาธารณประโยชน์  พื้นที่ป่าไม้ชุมชน  โดยเฉพาะพื้นที่วัด โรงเรียน ด้วยการนำพื้นที่ที่ไม่ได้ประโยชน์มาปลูกป่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นต่อไป

...................... สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar