จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          (15ก.ค.64) ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานและติดตามการรับฟังความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด มีการประกอบอาชีพและมีรายได้หลักจากภาคการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ชุมชน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว  จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษา เพื่อพัฒนา  โดยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษา ให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพชุมชนให้เป็น มาตรฐาน มีความเป็น ระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืนสืบไป 
          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัด พร้อมกับกลุ่มจังหวัด เป็นการพัฒนาบ้านเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร์  ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้
          สำหรับแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบน้ำอุปโภคและบริโภค ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำ ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบการสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 27 โครงการ และมีการดำเนินการในระยะเร่งด่วน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนๆ บริเวณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง และ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองทึง    และ การดำเนินการในระยะกลาง จำนวน 2  โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไหม แพรวาบ้านโพน และ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในวิถีชีวิตชาติพันธุ์ผู้ไทย บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

...................................  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ /ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :