จ.กาฬสินธุ์ เล็งใช้ด่านชุมชน ด่านครอบครัว ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

           นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

          นายธนทร ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดมาใช้ประกอบการวางแผน การกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การดื่มสุราแล้วขับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามนโยบาย แผน มาตรการแนวทาง ทั้งในช่วงปกติ ช่วงเทศกาล และช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมนำด่านชุมชน และด่านครอบครัวมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคู่กับอีกหลายมาตรการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชน อบรมประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

 

................................  สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :