กาฬสินธุ์ รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาไทย  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในเรื่องการ X-ray กลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน โดยนำข้อมูลที่มีอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้วตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน วิเคราะห์สภาพปัญหา และให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยในระดับพื้นที่ในระดับตำบล ระดับอำเภอต้องบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เพิ่มเติมข้อมูลขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ปรับปรุงแผนพัฒนาครัวเรือนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต่าง อย่างเช่น CSR ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควรจะได้มีบทบาทให้ความร่วมมือด้วย

          นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอแนวทางกระบวนขับเคลื่อน และ Time Line โครงการฯ ต่อที่ประชุมฯ

 

.............................  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :